หัวหน้าส่วนราชการ
นางลาวัลย์ คำแสนยศ
ปลัดอบต.ธารทอง
เบอร์โทร 084-1737300
นางจีรพรรณ ภู่กลั่น
รองปลัดอบต.ธารทอง
เบอร์โทร 093-1345463
นางสาวกาญจนา แก้วอุด
หัวหน้าสำนักแลัด
เบอร์โทร 086-0097650
นางสุภาวดี ไร่สอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 064-5619455
นายไวพจน์ ขันจันทร์แสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 086-9150451
นางลาวัลย์ คำแสนยศ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนการศึกษาฯ
เบอร์โทร 084-1737300

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย