สํานักงานปลัด
นางสาวกาญจนา แก้วอุด
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 086-0097650
นางมนธยา สินสุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร
นางนวพร จุมปูอา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร
นายสุรพงษ์ ผาสุก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร
นางสาวสุลาวัลย์ จันดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร
นางสาวอรทัย สุยะต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
เบอร์โทร
นายกัมพล ยาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร
นางสาวธัญธิตา กันแต่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร
นางสาวผกายกุล สุวรรณใจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร
นายเจริญ อุดกันทา
คนสวน(ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร
นางสาวกมลเนตร ชัยคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร
นางสาวนฤมล ขัดมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร
นายสุบิน จันทร์วัน
พนักงานขับรถส่วนกลาง
เบอร์โทร
นางสาวสุวรี ยามี
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข
เบอร์โทร
นายนรินทร์ ประกอบกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร
นายไตรทศ ธนะเป็ก
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายทักษ์ดนัย ตั๋นเกี๋ยง
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายศุภกร ก๋องทอง
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายชนาธิป ธงสิบห้า
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายวรชัย แสนปัน
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายวุฒิไกร บุญมา
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย