กองการศึกษา
นางลาวัลย์ คำแสนยศ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนการศึกษาฯ
เบอร์โทร 084-1737300
นางจุฑามาศ อุปคำ
ครู
เบอร์โทร
นางฐิติรัตน์ กองแสง
ครู
เบอร์โทร
นางสุจิน ศิริลักษณ์
ครู
เบอร์โทร
นายสุรศักดิ์ พงศ์ศิริไพบูลย์
ครู
เบอร์โทร
นางกาญจนิจ กองแสง
ครู
เบอร์โทร
นางวิลาวรรณ์ สุขขี
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร
นางทิวาพร ใจเงิน
ผดด.
เบอร์โทร
นางนิตยา วันทา
ผดด.
เบอร์โทร
นางสาวชนิดา ยาวิราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร
นางสาวอัมภิรา ไพภการ
ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร
นางสายคำ ป๊อกบุญเรือง
คนสวน
เบอร์โทร
นางจิตนา ไชยยา
แม่บ้าน
เบอร์โทร
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย