กองช่าง
นายไวพจน์ ขันจันทร์แสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 086-9150451
นายศิวกร ปัญญาอุด
นายช่างโยธาอาวุโส
เบอร์โทร
-ว่าง-
นายช่างโยธา
เบอร์โทร
นายยุทธภูมิ วิมุกตาคม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร
นายชานนท์ บุญเป็ง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร
นายผัด สอาด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร
นายบัณฑิต ไวยะกา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร
นายจีรนัย วงค์ใจ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เบอร์โทร
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย