กองคลัง
นางสุภาวดี ไร่สอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 064-5619455
นางสาววิภานันท์ ตันเตโช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร
นางบังอร เขตวัง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร
นางสาวนิรดา จันทร์วัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เบอร์โทร
นางสาวจิดาภา วงค์เที่ยง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทร
นางสาวอัจฉรา การินธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร
นางสาวธัญญารัตน์ ใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย