ปลัดและรองปลัด
นางลาวัลย์ คำแสนยศ
ปลัด อบต.ธารทอง
เบอร์โทร 084-1737300
นางจีรพรรณ ภู่กลั่น
รองปลัด อบต.ธารทอง
เบอร์โทร 093-1345463
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย