สมาชิกสภา
นายจำนันท์ ปงรังษี
ประธานสภา อบต.
เบอร์โทร 081-7962385
นายบุญทา ปูกัน
รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทร 086-6706694
นางลาวัลย์ คำแสนยศ
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทร 084-1737300
นายอัครพล พิชัย
ส.อบต. หมู่ 1
เบอร์โทร 090-3209669
นายไชยนารินทร์ อิ่นแก้ว
ส.อบต. หมู่ 1
เบอร์โทร 090-3319580
-ว่าง-
ส.อบต. หมู่ 2
เบอร์โทร
นายบุญทา ปูกัน
ส.อบต. หมู่ 2
เบอร์โทร 086-6706694
นายจำนันท์ ปงรังษี
ส.อบต. หมู่ 3
เบอร์โทร 081-7962385
นายสุรพล ขัดแก้ว
ส.อบต. หมู่ 3
เบอร์โทร 085-7190263
นายณรงค์ชัย เพียงแก้ว
ส.อบต. หมู่ 4
เบอร์โทร 086-1792247
นายสง่า เรือนศรี
ส.อบต. หมู่ 4
เบอร์โทร 094-7609868
นายสมัย ชัยมาเชื้อ
ส.อบต. หมู่ 5
เบอร์โทร 080-4914792
นายทิพย์ อินตะฝั้น
ส.อบต. หมู่ 5
เบอร์โทร 082-4803132
นางสุกันธา จันตะแสง
ส.อบต. หมู่ 6
เบอร์โทร 081-7965980
-ว่าง-
ส.อบต. หมู่ 6
เบอร์โทร
นายบุญเรือง ประโยง
ส.อบต. หมู่ 7
เบอร์โทร 086-4808449
นายวิระ วงค์ฝั้น
ส.อบต. หมู่ 7
เบอร์โทร 089-1339814
-ว่าง-
ส.อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร
นายวิชัย ศรัทธาบุญ
ส.อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร 086-1181665
นายบรรจง เหลี่ยมแก้ว
ส.อบต. หมู่ 9
เบอร์โทร 085-6144650
นายสงกรานต์ ใจเรือน
ส.อบต. หมู่ 9
เบอร์โทร 097-9647180
-ว่าง-
ส.อบต. หมู่ 10
เบอร์โทร
นายเรวัจน์ ใจบุญ
ส.อบต. หมู่ 10
เบอร์โทร 097-9656172
นายเอกรัตน์ ขัดแก้ว
ส.อบต. หมู่ 11
เบอร์โทร 084-8054757
นางอภิญญา พรมเมือง
ส.อบต. หมู่ 11
เบอร์โทร 080-1217030

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย