ข่าวประชาสัมพันธ์
รายผลการประเมินความพึงพอใจของ อบต.ธารทอง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
ประกาศ อบต.ธารทอง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ
ประกาศ มาตการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศ มาตการป้องกันละเว้นการปฎิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การจัดการน้ำเสียในชุมชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย