ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศ อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัคิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย(Zoning)จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์โครงการคนเฒ่า ธารทอง ประจำปี 2564
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
ตัวอย่างการกรอกใบรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.
ตัวอย่างการกรอกใบรับสมัครเลือกตั้งนายกอบต.
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครฯ
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย