อบต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991

เมนู
 ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 สินค้า OTop
 สถานที่ท่องเที่ยว
 งานด้านสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
อำนาจหน้าที่
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
 สํานักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 ปลัดและรองปลัด
 
โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 ปลัดและรองปลัด
 สำนักงานปลัด
 ตรวจสอบ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การแห่งการเรียนรู้
  การจัดการความรู้ KM
สวัสดิการพื้นฐาน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
งบการเงินประจำเดือน
สิงหาคม 2564
กรกฎาคม 2564
มิถุนายน 2564
พฤษภาคม 2564
เมษายน 2564
มีนาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563
กันยายน 2563
สิงหาคม 2563
กรกฎาคม 2563
มิถุนายน 2563
พฤษภาคม 2563
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)
แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)

แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน 2562
แผนดำเนินงาน 2561
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พรบ.การกำหนดแผนและขั้นตอนก่ารกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พรบ.สภาตำบลและัองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) ประจำปี 2562

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3701 วิศวกรโยธา
3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4701 นายช่างโยธา
4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

คู่มือ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับประชาชน

รายงานการประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560
ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายประจำปี2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน(ต.ค.2563-มี.ค.2564)
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน พ.ศ.2563

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
แผนอัตรกำลัง 3 ปี (2561-2563)
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ปี 2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ปี 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2563

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาชน
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.ธารทอง ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลธารทอง

ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง ประจำปี 2559
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง ประจำปี 2560
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง ประจำปี 2561
ข้อบัญญัติการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี พ.ศ.2552
ข้อบัญญัติการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี 2558(แก้ไข)2559
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลธารทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง ประจำปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง เรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเ
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติอบต.ธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งน่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แก้ไข ครั้งที่ 2 ปี63
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี2563
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ 2562
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 63 (ตค.62-กย.63)
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แก้ไข ครั้งที่ 3 ปี63
รายงานผลปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายก อบต ให้ ปลัด อบต ปฏิบัติราชการแทน
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ธารทอง ฉบับล่าสุด

ยุทธศาสตร์ อบต
ยุทธศาสตร์ อบต

บริหารงานบุคคล HR
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือเลื่อนระดับ พนักงานส่วนตำบล
ประกาศหลักเกณฑ์ การประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบล
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศรับโอนตำแหน่ง ว่าง
ประมาลจริยธรรมข้าราชการ อบต.ธารทอง
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.ธารทอง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลลานกีฬาชุมชนตำบลธารทอง
ข้อมูลลานกีฬาชุมชนตำบลธารทอง

 
อ่างแสนตออู่ข้าว แม่น้ำลาวอู่ปลา โบราณสถานล้ำค่า พระธาตุกำพร้าวัวทอง ธรรมชาติชวนมองที่ถ้ำพระ ศิลปะ ปูนปั้นวัดราษฏร์ดำรง พบเบาะแสการทุจริต สายตรง นายก อบต.ธารทอง โทรศัพท์ 063-6636542


กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เข้าชม 140 ครั้ง)
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 115 ครั้ง)
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการกองทุนฯ (เข้าชม 48 ครั้ง)
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (เข้าชม 104 ครั้ง)
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง ประจำปี 2564 (เข้าชม 96 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสมุนไพรพื้นบ้าน(ปลูกฟ้าฯ ทะลายโควิด) (เข้าชม 43 ครั้ง)
ประชาส
การฝึกอบรมการสร้างเสาฆ่าเชื้อ UV-C (เข้าชม 55 ครั้ง)
การฝึกอบร
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลธารทอง (เข้าชม 44 ครั้ง)
องค์การบร
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (เข้าชม 68 ครั้ง)
การตรวจปร
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (เข้าชม 71 ครั้ง)
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที
กิจกรรมทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เข้าชม 54 ครั้ง)
ประกาศ อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 2564 (เข้าชม 33 ครั้ง)
ประกาศใช้ข้อบัญญัคิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (เข้าชม 35 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย(Zoning)จ.เชียงราย (เข้าชม 70 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์โครงการคนเฒ่า ธารทอง ประจำปี 2564 (เข้าชม 36 ครั้ง)
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เข้าชม 34 ครั้ง)
ตัวอย่างการกรอกใบรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. (เข้าชม 36 ครั้ง)
ตัวอย่างการกรอกใบรับสมัครเลือกตั้งนายกอบต. (เข้าชม 34 ครั้ง)
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครฯ (เข้าชม 35 ครั้ง)
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง (เข้าชม 38 ครั้ง)
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง (เข้าชม 40 ครั้ง)
รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ธารทอง ประจำปี 2563 (เข้าชม 76 ครั้ง)
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เข้าชม 66 ครั้ง)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (เข้าชม 66 ครั้ง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.ธารทอง (เข้าชม 94 ครั้ง)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (เข้าชม 114 ครั้ง)
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง (เข้าชม 83 ครั้ง)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - มี.ค.64 (เข้าชม 102 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 (เข้าชม 94 ครั้ง)
สถิติการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ตั้งแต่เดือนต.ค.63 - มี.ค.64 (เข้าชม 98 ครั้ง)
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เชิญชวนให้เสนอราคาโครงการขุดลอกแม่น้ำลาวเพื่อรักษาสภาพลำน้ำ บ้านสองแคว หมู่ที่ 2 (เข้าชม 38 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เข้าชม 33 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลธารทองประจำปีภาษี 2565 (เข้าชม 46 ครั้ง)
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน2564) (เข้าชม 35 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง (เข้าชม 61 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เข้าชม 51 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เข้าชม 59 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (เข้าชม 80 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลาง (เข้าชม 81 ครั้ง)
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เข้าชม 59 ครั้ง)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (เข้าชม 70 ครั้ง)
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564) (เข้าชม 63 ครั้ง)
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดร (เข้าชม 155 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์แบบบรรทุกน้ำ (เข้าชม 78 ครั้ง)
ประกาศ การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ (เข้าชม 98 ครั้ง)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เข้าชม 136 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เข้าชม 81 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม2564) (เข้าชม 171 ครั้ง)
ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- (เข้าชม 215 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบ (เข้าชม 95 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (เข้าชม 28 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (เข้าชม 48 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (เข้าชม 34 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (เข้าชม 58 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (เข้าชม 63 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (เข้าชม 45 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (เข้าชม 62 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (เข้าชม 75 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (เข้าชม 117 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 (เข้าชม 98 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 (เข้าชม 93 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 (เข้าชม 79 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 (เข้าชม 91 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (เข้าชม 85 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 (เข้าชม 74 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (เข้าชม 79 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (เข้าชม 82 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (เข้าชม 78 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (เข้าชม 95 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (เข้าชม 75 ครั้ง)

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  บัญชีธนาคารที่จะใช้สำหรับรับเบี้ยผู้สูงอายุ.. ดู 175
  การต่อสัญญาจ้าง.. ดู 132
  ตำแหน่งว่าง.. ดู 158
  สอบถามตำแหน่งวิศวกร ว่างไหม.. ดู 130
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล.. ดู 115
  ขอทราบเบอร์กู้ชีพ.. ดู 131
  ขึ้นทะเบียนแสดงตนผู้สูงอายุ .. ดู 127
  การออมเงิน กอช. ใครรับผิดชอบให้คำแนะนำ.. ดู 108
  สอบถามตำแหน่งว่าง นักพัฒนาชุมชน.. ดู 150
  รถเช่าเชียงราย พร้อมคนขับ.. ดู 202
  ตามหาถังขยะจุดทิ้งขยะอันตราย หมู่ 5 จ้า.. ดู 544
  ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด “เพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขง” Miss GMS Northern Thailand 2017 จัดโดยสำนักงานพาณิชย..   ดู 384
  ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน.. ดู 390
  เครื่องพิมพ็เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน.. ดู 359
  เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว) มาตรฐานสากล.. ดู 397
  เห็นแล้วว่าจ้างบริการFreelance รับออกแบบโลโก้คุ้มที่สุด.. ดู 419
  โหลดแนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน.. ดู 413
  ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ปวช) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บ้างคะ.. ดู 358
  ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เ.. ดู 411
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด.. ดู 456

-ว่าง-
นายก อบต.ธารทอง

ข้อมูลหมู่บ้าน
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 
รวมลิงค์เว็บ
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธร ชร.
 ตำรวจท่องเที่ยว ชร.
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 แบบบ้านชั้นเดียว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 อบต.แม่เปา
 อาเซียน
 รับซื้อเพชร
 ฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ
 Smart Job
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
สถิติผู้เข้าชม
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย