ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ Unkown Document 18.9 KB ดาวน์โหลด 575 ครั้ง
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย Word Document 32.5 KB ดาวน์โหลด 1362 ครั้ง
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ Unkown Document 14.73 KB ดาวน์โหลด 503 ครั้ง
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย Unkown Document 19.93 KB ดาวน์โหลด 4343 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป Adobe Acrobat Document 62.89 KB ดาวน์โหลด 4977 ครั้ง
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Unkown Document 15.45 KB ดาวน์โหลด 487 ครั้ง
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 689.57 KB ดาวน์โหลด 67 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559) Adobe Acrobat Document 1.03 MB ดาวน์โหลด 612 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) Adobe Acrobat Document 1.02 MB ดาวน์โหลด 474 ครั้ง

แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน 2562 Adobe Acrobat Document 786.26 KB ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
แผนดำเนินงาน 2561 Adobe Acrobat Document 707.23 KB ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 4.54 MB ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document 1.87 MB ดาวน์โหลด 92 ครั้ง

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 3.02 MB ดาวน์โหลด 517 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ Adobe Acrobat Document 2.94 MB ดาวน์โหลด 494 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 506.65 KB ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 3.65 MB ดาวน์โหลด 459 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 2.46 MB ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document 2.14 MB ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document 1.46 MB ดาวน์โหลด 52 ครั้ง

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Adobe Acrobat Document 334.16 KB ดาวน์โหลด 387 ครั้ง
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document 114.54 KB ดาวน์โหลด 418 ครั้ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 Adobe Acrobat Document 284.17 KB ดาวน์โหลด 431 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 221.21 KB ดาวน์โหลด 525 ครั้ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 149.37 KB ดาวน์โหลด 552 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 Adobe Acrobat Document 111.25 KB ดาวน์โหลด 960 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 Adobe Acrobat Document 93.1 KB ดาวน์โหลด 622 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475 Adobe Acrobat Document 216.6 KB ดาวน์โหลด 356 ครั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 131.68 KB ดาวน์โหลด 1131 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 Adobe Acrobat Document 64.8 KB ดาวน์โหลด 1058 ครั้ง
พรบ.การกำหนดแผนและขั้นตอนก่ารกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document 96.31 KB ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
พรบ.สภาตำบลและัองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document 185.84 KB ดาวน์โหลด 78 ครั้ง

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ Adobe Acrobat Document 578.03 KB ดาวน์โหลด 407 ครั้ง
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552 Adobe Acrobat Document 1.6 MB ดาวน์โหลด 333 ครั้ง
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป Adobe Acrobat Document 379.63 KB ดาวน์โหลด 487 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา Adobe Acrobat Document 252.08 KB ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document 346.07 KB ดาวน์โหลด 652 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห Adobe Acrobat Document 137.05 KB ดาวน์โหลด 351 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ Adobe Acrobat Document 107.83 KB ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส Adobe Acrobat Document 107.19 KB ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document 81.68 KB ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 JPEG Image 4.31 MB ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ Adobe Acrobat Document 92.04 KB ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document 482.25 KB ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 102.98 KB ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document 3.31 MB ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document 102.25 KB ดาวน์โหลด 37 ครั้ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก Adobe Acrobat Document 3.99 MB ดาวน์โหลด 12009 ครั้ง
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Adobe Acrobat Document 230.65 KB ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) Adobe Acrobat Document 225.73 KB ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) Adobe Acrobat Document 259.8 KB ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) Adobe Acrobat Document 229.89 KB ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) Adobe Acrobat Document 208.65 KB ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) Adobe Acrobat Document 216.63 KB ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) Adobe Acrobat Document 222.05 KB ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) Adobe Acrobat Document 227.42 KB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) Adobe Acrobat Document 213.21 KB ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) Adobe Acrobat Document 258.37 KB ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) Adobe Acrobat Document 235.15 KB ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) Adobe Acrobat Document 223.59 KB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) Adobe Acrobat Document 223.74 KB ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
3701 วิศวกรโยธา Adobe Acrobat Document 367.87 KB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) Adobe Acrobat Document 247.96 KB ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) Adobe Acrobat Document 222.8 KB ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
4701 นายช่างโยธา Adobe Acrobat Document 164.01 KB ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) Adobe Acrobat Document 169.84 KB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง

คู่มือ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา Adobe Acrobat Document 791.89 KB ดาวน์โหลด 459 ครั้ง
คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document 629.93 KB ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน Adobe Acrobat Document 1.12 MB ดาวน์โหลด 34 ครั้ง

รายงานการประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 4.14 MB ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 7.71 MB ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 3.28 MB ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document 4.32 MB ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 5.54 MB ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document 5.68 MB ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document 5.2 MB ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 9.61 MB ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document 3.37 MB ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 25 ครั้ง

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558 Excel Spreadsheet 216.5 KB ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559 Excel Spreadsheet 509.5 KB ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet 900 KB ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายประจำปี2561 Excel Spreadsheet 776 KB ดาวน์โหลด 84 ครั้ง

งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document 2.02 MB ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
รายงานการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน(ต.ค.2563-มี.ค.2564) Adobe Acrobat Document 206.54 KB ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559 Excel Spreadsheet 509.5 KB ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet 900 KB ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2561 Excel Spreadsheet 776 KB ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 4.4 MB ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document 1.87 MB ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document 3.05 MB ดาวน์โหลด 57 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document 756.23 KB ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 Adobe Acrobat Document 3.68 MB ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document 1.76 MB ดาวน์โหลด 59 ครั้ง

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) Adobe Acrobat Document 702.71 KB ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
แผนอัตรกำลัง 3 ปี (2561-2563) Adobe Acrobat Document 444.38 KB ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document 314.05 KB ดาวน์โหลด 69 ครั้ง

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559 Adobe Acrobat Document 2.08 MB ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ปี 2560 Adobe Acrobat Document 4.28 MB ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ปี 2561 ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document 5.61 MB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 4.39 MB ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาชน
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 Adobe Acrobat Document 1.34 MB ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document 4.97 MB ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document 5 MB ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.ธารทอง ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document 1.74 MB ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลธารทอง Adobe Acrobat Document 1.23 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง ประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document 2.72 MB ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document 230.67 KB ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง ประจำปี 2561 Adobe Acrobat Document 1.37 MB ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ข้อบัญญัติการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี พ.ศ.2552 Adobe Acrobat Document 5.99 MB ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ข้อบัญญัติการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี 2558(แก้ไข)2559 Adobe Acrobat Document 3.05 MB ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลธารทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document 328.6 KB ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 3.95 MB ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document 1.56 MB ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง เรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเ Adobe Acrobat Document 864.25 KB ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document 7.9 MB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ข้อบัญญัติอบต.ธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งน่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไ Adobe Acrobat Document 4.76 MB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แก้ไข ครั้งที่ 2 ปี63 Adobe Acrobat Document 470.08 KB ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) Adobe Acrobat Document 1.95 MB ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Adobe Acrobat Document 315.29 KB ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Adobe Acrobat Document 2.47 MB ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี2563 Adobe Acrobat Document 771.47 KB ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document 262.53 KB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document 454.51 KB ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 690.92 KB ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 662.78 KB ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 428.48 KB ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 426.3 KB ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 424.7 KB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document 250.85 KB ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 63 (ตค.62-กย.63) Adobe Acrobat Document 553.01 KB ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แก้ไข ครั้งที่ 3 ปี63 Adobe Acrobat Document 490.27 KB ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
รายงานผลปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document 884.47 KB ดาวน์โหลด 71 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document 3.39 MB ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายก อบต ให้ ปลัด อบต ปฏิบัติราชการแทน Adobe Acrobat Document 1.02 MB ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ธารทอง ฉบับล่าสุด Adobe Acrobat Document 1.12 MB ดาวน์โหลด 36 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ อบต
ยุทธศาสตร์ อบต Adobe Acrobat Document 232.12 KB ดาวน์โหลด 71 ครั้ง

บริหารงานบุคคล HR
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document 124.81 KB ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
คู่มือเลื่อนระดับ พนักงานส่วนตำบล Adobe Acrobat Document 2.13 MB ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์ การประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบล Adobe Acrobat Document 1.05 MB ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document 3.3 MB ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศรับโอนตำแหน่ง ว่าง Adobe Acrobat Document 368.69 KB ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประมาลจริยธรรมข้าราชการ อบต.ธารทอง Adobe Acrobat Document 2.58 MB ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document 205.7 KB ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 Adobe Acrobat Document 321.15 KB ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document 261.66 KB ดาวน์โหลด 34 ครั้ง

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.ธารทอง Adobe Acrobat Document 6.1 MB ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document 2.02 MB ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document 1014.54 KB ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
รายงานการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document 565.08 KB ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน Adobe Acrobat Document 1.05 MB ดาวน์โหลด 44 ครั้ง

ข้อมูลลานกีฬาชุมชนตำบลธารทอง
ข้อมูลลานกีฬาชุมชนตำบลธารทอง Adobe Acrobat Document 6.12 MB ดาวน์โหลด 69 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย