สวัสดิการผู้พิการ

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  กำหนด ให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย ความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภู มอลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอขอรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

๑. การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ

                ๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นำ บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้ง หมดมาตรวจสอบสิทธิ สถานะความพิการ และการดำรงชีวิตอยู่ของคนพิการโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้โดยการจัดพิมพ์หรือประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือสำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการกรณีคนพิการที่เสีย ชีวิตแล้ว  และให้ตรวจสอบกรณีคน พิการที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตสวมสิทธิในการขอรับเบี้ยความพิการ

                ๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่ง คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่  ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ขั้นตอน และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  วัน  เวลา  และสถานที่   ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน

                ๑.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบการยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการและกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในรูปแบบต่างๆ  ตามความเหมาะสม  ให้ครอบคลุมและทั่วถึงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะประจำหมู่บ้านหรือชุมชน  การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหมู่บ้านหรือชุมชน  และที่ประชุมประจำหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นต้น

                ๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดวัน  เวลา  และสถานที่  รับลงทะเบียนผู้ที่สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการตามความเหมาะสม  หรือตามที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยพิจารณากำหนดจัดสถานที่รับลงทะเบียนหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

๒. ขั้นตอนการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                ๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่  ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกำหนดรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔

                ๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่มีความประสงค์จะยื่นคำลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดังนี้

                                ๒.๒.๑ คนพิการจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดังนี้

                                                (๑) บัตรประจำตัวประชาขนตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                                                (๒) ทะเบียนบ้าน

                                                (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

                                ๒.๒.๒ ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

                                                (๑) รับเงินสดด้วยตนเอง

                                                (๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

                                                (๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

                                                (๔) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

                                ๒.๒.๓ ให้คนที่มีคุณสมบัติครบและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม  คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ  ให้ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับคนพิการกรณีอื่น ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่ เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  โดย ให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบ ถ้วนและให้ยื่นคำขอลงทะเบียนประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  และให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ

                                ๒.๒.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดวัน  เวลา  และ สถานที่ติดประกาศให้คนพิการที่มาลงให้คนพิการที่มาลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบสิทธิจากประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

                                ๒.๒.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดแก่คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ว่าจะได้รับงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                                ๒.๒.๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคนพิการ  หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ได้รับทราบถึงสิทธิกรณีที่ย้ายภูมิสำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยสิทธิในการรับเงินของคนพิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อไป ดังนั้นคนพิการจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                ๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนความพิการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แล้วและให้ติดประกาศโดยเปิดเผยในที่สาธารณะ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยความพิการรายใหม่ที่มาลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณเงิน เบี้ยความพิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

                ๒.๔ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิได้รับ เงินเบี้ยความพิการทั้งหมดตามแบบสรุปหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับ เบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พก.๑) พร้อมสำเนาประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด โดยเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ภาย ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเอภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕  เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

                ๒.๕ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  รวบรวมและจัดเก็บประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้มีการลงนามรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นไว้ที่สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด

                ๒.๖ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานข้อมูลจำนวนผู้พิการที่ มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการในภาพรวมของจังหวัดโดยแยกเป็นรายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความ พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ พก.๒) ที่ได้มีการลงนามรับรองความถูกต้องจากท้องถิ่นจังหวัดแล้ว พร้อมกับบันทึกข้อมูล(CD) จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยสามารถส่งข้อมูลได้ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓  หรือทาง e-mail : hsw@thailocaladmin.go.th  เพื่อการตรวจสอบประกอบการจัดสรรงบประมาณเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

**************************************************************

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย