เมนู
 ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 สินค้า OTop
 สถานที่ท่องเที่ยว
 งานด้านสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
อำนาจหน้าที่
 สํานักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 ปลัดและรองปลัด
 
โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 ปลัดและรองปลัด
 สำนักงานปลัด
 ตรวจสอบ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
 
องค์การแห่งการเรียนรู้
  การจัดการความรู้ KM
สวัสดิการพื้นฐาน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559(1)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (1)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (4)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(1-4)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(6)

แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (2)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (1)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (3)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (2)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (1)

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐาน
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คู่มือ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานการประชุมสภา/คณะผู้บริหารท้อ
รายงานประชุมสภาประจำปี 2560

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2560

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาช
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560

ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง

  สวัสดิการผู้พิการ

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  กำหนด ให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย ความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภู มอลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอขอรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

๑. การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ

                ๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นำ บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้ง หมดมาตรวจสอบสิทธิ สถานะความพิการ และการดำรงชีวิตอยู่ของคนพิการโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้โดยการจัดพิมพ์หรือประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือสำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการกรณีคนพิการที่เสีย ชีวิตแล้ว  และให้ตรวจสอบกรณีคน พิการที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตสวมสิทธิในการขอรับเบี้ยความพิการ

                ๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่ง คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่  ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ขั้นตอน และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  วัน  เวลา  และสถานที่   ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน

                ๑.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบการยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการและกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในรูปแบบต่างๆ  ตามความเหมาะสม  ให้ครอบคลุมและทั่วถึงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะประจำหมู่บ้านหรือชุมชน  การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหมู่บ้านหรือชุมชน  และที่ประชุมประจำหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นต้น

                ๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดวัน  เวลา  และสถานที่  รับลงทะเบียนผู้ที่สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการตามความเหมาะสม  หรือตามที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยพิจารณากำหนดจัดสถานที่รับลงทะเบียนหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

๒. ขั้นตอนการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                ๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่  ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกำหนดรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔

                ๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่มีความประสงค์จะยื่นคำลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดังนี้

                                ๒.๒.๑ คนพิการจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดังนี้

                                                (๑) บัตรประจำตัวประชาขนตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                                                (๒) ทะเบียนบ้าน

                                                (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

                                ๒.๒.๒ ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

                                                (๑) รับเงินสดด้วยตนเอง

                                                (๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

                                                (๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

                                                (๔) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

                                ๒.๒.๓ ให้คนที่มีคุณสมบัติครบและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม  คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ  ให้ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับคนพิการกรณีอื่น ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่ เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  โดย ให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบ ถ้วนและให้ยื่นคำขอลงทะเบียนประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  และให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ

                                ๒.๒.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดวัน  เวลา  และ สถานที่ติดประกาศให้คนพิการที่มาลงให้คนพิการที่มาลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบสิทธิจากประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

                                ๒.๒.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดแก่คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ว่าจะได้รับงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                                ๒.๒.๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคนพิการ  หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ได้รับทราบถึงสิทธิกรณีที่ย้ายภูมิสำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยสิทธิในการรับเงินของคนพิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อไป ดังนั้นคนพิการจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                ๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนความพิการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แล้วและให้ติดประกาศโดยเปิดเผยในที่สาธารณะ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยความพิการรายใหม่ที่มาลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณเงิน เบี้ยความพิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

                ๒.๔ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิได้รับ เงินเบี้ยความพิการทั้งหมดตามแบบสรุปหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับ เบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พก.๑) พร้อมสำเนาประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด โดยเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ภาย ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเอภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕  เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

                ๒.๕ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  รวบรวมและจัดเก็บประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้มีการลงนามรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นไว้ที่สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด

                ๒.๖ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานข้อมูลจำนวนผู้พิการที่ มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการในภาพรวมของจังหวัดโดยแยกเป็นรายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความ พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ พก.๒) ที่ได้มีการลงนามรับรองความถูกต้องจากท้องถิ่นจังหวัดแล้ว พร้อมกับบันทึกข้อมูล(CD) จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยสามารถส่งข้อมูลได้ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓  หรือทาง e-mail : hsw@thailocaladmin.go.th  เพื่อการตรวจสอบประกอบการจัดสรรงบประมาณเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

**************************************************************

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย