เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                ตาม ความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปี งบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  และคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดย รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก นโยบายข้อ ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐ กิจมหภาค ข้อ ๑.๘.๓ จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาทและอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้กำหนดแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                ๑.๑  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิมพ์หรือประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื่อผู้สูง อายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  สำนัก ทะเบียนท้องถิ่นหรือสำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้ว ให้ตรวจสอบกรณีผู้สุงอายุที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มีจำหน่ายรายชื่อออก จากทะเบียนราษฏร  เพื่อไม่ให้เกิดการสวมสิทธิในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                ๑.๒  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (โดยเป็นผู้เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิด  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)  และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา เข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ  ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วัน เวลา และสถานที่  ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน

                ๑.๒.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลงสำรวจปละประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิที่มีคุณสมบัติ  การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่  การ รับลงทะเบียนผู้มีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ให้ครอบคลุมและทั่วถึงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะประจำหมู่บ้านหรือชุมชน การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหมู่บ้านหรือชุมชน และที่ประชุมประจำหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น

                ๑.๒.๒  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความเหมาะ สม หรือตามที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยพิจารณากำหนดจัดสถานที่รับลงทะเบียนหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

๒.ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                ๒.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุดังนี้

                ๒.๑.๑  ผู้ สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(โดยเป็นผู้เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฎวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๕๒

                ๒.๑.๒  ผู้ สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔

                ๒.๒  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดังนี้

                                (๑)  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

                                (๒)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

                                (๓)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

                ใน การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใด วิธีหนึ่ง ตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนด

                ๒.๓  การ ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอลง ทะเบียนด้วยตนเองหรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำ ขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุพร้อมเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ อย่าให้มีการทุจริต สวมสิทธิหรือหลอกลวงผู้สูงอายุ

                ๒.๔  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดวัน เวลา และสถานที่ติดประกาศให้ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบสิทธิจากประเทศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                ๒.๕  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายระเอียดแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ว่าเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ที่ ระบุไว้ในแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                ๒.๖  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุได้รัทราบถึงสิทธิกรณีที่ย้ายภูมิ ลำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสิทธิในการรับเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๓.ขั้นตอนการจัดทำและรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                ๓.๑  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แล้ว โดยให้ติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

                ๓.๒  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุรายใหม่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงจำนวนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด  ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขการคำนวณช่วงอายุและจำนวนเงินงบประมาณแบบขั้นบันได  ซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้ข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะใช้ระบบสารสนเทศฯ รายงานการคำนวณช่วงอายุและจำนวนเงินงบประมาณแบบขั้นบันไดโดยอัตโนมัติ

                ๓.๓  ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานยอดจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมดตามแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แบบ ผส.๑) พร้อมสำเนาประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการลงนามรับรองความถูกต้องจากผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด โดยเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  สำหรับ เทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบลจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่นอำเภอ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ที่จะใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

........................................................

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย