นโยบาย

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

วันที่   8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

*******************

เรียน   ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

                                อาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 54/2556   เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

                                ข้าพเจ้า  นายณัทพงศ์  ปุรารัตน์  ได้รับความไว้วาง ใจจากประชาชนในเขตตำบลธารทอง เลือกข้าพเจ้าให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลธารทอง ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เป็นประจำจึงได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้ จริงของประชาชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลธารทองและได้ให้นโยบายกับพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลธารทอง ว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลธารทองเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตำบลธารทอง ซึ่งนโยบายที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่ข้าพเจ้าจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

           นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ในวันนี้จะเป็นนโยบายที่นำไป

ปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและสนองตอบความต้องการของประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาตำบลธารทอง ตั้งแต่การจัดทำ

ประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลธารทอง และตำบลธารทอง  มีความเจริญในทุกด้าน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ได้รับทราบดังต่อไปนี้

                                นโยบายที่กำหนดไว้ทั้งหมดมี 6 ด้าน  ดังนี้

1.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

1.1         สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน ตลอดถึงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

1.2         ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ประปาภูเขาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

1.3         จัดให้มีการขุดลอก คู   คลอง   ที่ตื้นเขินและการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งตลอดแนวแม่น้ำลาว

1.4         พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลธารทอง

1.5         จัดให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามลำเหมือง คู คลอง เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง

2.     นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการ

สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

2.1         ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.1         ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

1.2         จัดฝึกอาชีพและพัฒนาผีมือแรงงานของเยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไป

1.3         ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์,ยารักษาโรค ในรูปแบบของกองทุนหรือสหกรณ์

2.     นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลธารทองเป็นชุมชนที่

ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

2.1         ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน

                3.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมี

                ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

                3.3 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

                เพิ่มศักยภาพศูนย์ อปพร. ตำบลธารทองในการให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

                3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

                3.5 สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

                4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มี

ประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

                                4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลธารทอง มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

                                     พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

                4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลธารทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออก

               กำลังกาย

                4.3  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลธารทอง ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

                4.4 ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มี  

               สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

5.     นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริม

ให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล โดยผ่านกระบวนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

5.1    พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

5.2    ส่งเสริมกิจกรรมกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

5.3    ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดยเด่นของตำบล

5.4    ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

5.5    ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

6.     นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น

ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

6.1    ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ในรูปแบบของกระบวนการประชาคม

6.2    ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

6.3    ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6.4    เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

นโยบายทั้ง 6 ด้านที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาฯดังกล่าวข้างต้นนั้น  จะสำเร็จและสามารถ

ปฏิบัติให้เป็นจริงได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย และการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลธารทอง   ในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลธารทอง เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ดังนั้น ในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาตำบลธารทอง ให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ในวันนี้  ขอขอบคุณครับ


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 (นายณัทพงศ์  ปุรารัตน์)

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

      วันที่  8  กรกฎาคม  2556

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย