เมนู
 ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 สินค้า OTop
 สถานที่ท่องเที่ยว
 งานด้านสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
อำนาจหน้าที่
 สํานักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 ปลัดและรองปลัด
 
โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 ปลัดและรองปลัด
 สำนักงานปลัด
 ตรวจสอบ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
 
องค์การแห่งการเรียนรู้
  การจัดการความรู้ KM
สวัสดิการพื้นฐาน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559(1)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (1)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (4)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(1-4)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(6)

แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (2)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (1)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (3)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (2)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (1)

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐาน
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คู่มือ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานการประชุมสภา/คณะผู้บริหารท้อ
รายงานประชุมสภาประจำปี 2560

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2560

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาช
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560

ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง

  นโยบาย

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

วันที่   8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

*******************

เรียน   ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

                                อาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 54/2556   เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

                                ข้าพเจ้า  นายณัทพงศ์  ปุรารัตน์  ได้รับความไว้วาง ใจจากประชาชนในเขตตำบลธารทอง เลือกข้าพเจ้าให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลธารทอง ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เป็นประจำจึงได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้ จริงของประชาชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลธารทองและได้ให้นโยบายกับพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลธารทอง ว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลธารทองเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตำบลธารทอง ซึ่งนโยบายที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่ข้าพเจ้าจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

           นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ในวันนี้จะเป็นนโยบายที่นำไป

ปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและสนองตอบความต้องการของประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาตำบลธารทอง ตั้งแต่การจัดทำ

ประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลธารทอง และตำบลธารทอง  มีความเจริญในทุกด้าน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ได้รับทราบดังต่อไปนี้

                                นโยบายที่กำหนดไว้ทั้งหมดมี 6 ด้าน  ดังนี้

1.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

1.1         สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน ตลอดถึงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

1.2         ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ประปาภูเขาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

1.3         จัดให้มีการขุดลอก คู   คลอง   ที่ตื้นเขินและการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งตลอดแนวแม่น้ำลาว

1.4         พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลธารทอง

1.5         จัดให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามลำเหมือง คู คลอง เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง

2.     นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการ

สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

2.1         ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.1         ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

1.2         จัดฝึกอาชีพและพัฒนาผีมือแรงงานของเยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไป

1.3         ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์,ยารักษาโรค ในรูปแบบของกองทุนหรือสหกรณ์

2.     นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลธารทองเป็นชุมชนที่

ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

2.1         ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน

                3.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมี

                ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

                3.3 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

                เพิ่มศักยภาพศูนย์ อปพร. ตำบลธารทองในการให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

                3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

                3.5 สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

                4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มี

ประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

                                4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลธารทอง มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

                                     พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

                4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลธารทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออก

               กำลังกาย

                4.3  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลธารทอง ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

                4.4 ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มี  

               สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

5.     นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริม

ให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล โดยผ่านกระบวนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

5.1    พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

5.2    ส่งเสริมกิจกรรมกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

5.3    ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดยเด่นของตำบล

5.4    ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

5.5    ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

6.     นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น

ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

6.1    ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ในรูปแบบของกระบวนการประชาคม

6.2    ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

6.3    ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6.4    เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

นโยบายทั้ง 6 ด้านที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาฯดังกล่าวข้างต้นนั้น  จะสำเร็จและสามารถ

ปฏิบัติให้เป็นจริงได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย และการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลธารทอง   ในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลธารทอง เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ดังนั้น ในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาตำบลธารทอง ให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ในวันนี้  ขอขอบคุณครับ


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 (นายณัทพงศ์  ปุรารัตน์)

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

      วันที่  8  กรกฎาคม  2556

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย