สํานักงานปลัด

อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
         ส่วนสำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ 

  1.1  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
     
  1.2  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
     
  1.3  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติ เทศบาล
     
  1.4 งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานเทศกิจ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
     
  1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
     
  1.6  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย