ลักษณะที่ตั้งตำบล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่  802  มีระยะห่างจากอำเภอพาน  20  กิโลเมตร

มีเนื้อที่  59.23  ตารางกิโลเมตร ( 37,019  ไร่ )

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำการเกษตรมีแม่น้ำแม่ลาวเป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง

ตำบลธารทอง   เทศบาลตำบลดงมะดะ  และเทศบาลตำบลแม่ลาว    พื้นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นแนวยาวทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ                               ติดต่อ                   เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว     จ.เชียงราย
ทิศใต้                                      ติดต่อ                     ต.ทรายขาว              อ.พาน              จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก                       ติดต่อ                     ต.แม่อ้อ                  อ.พาน               จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก                          ติดต่อ                    ต.แม่สรวย               อ.แม่สรวย        จ.เชียงราย

ประชากร

จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตตำบลธารทองแบ่งออกเป็น 11หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(ชาย/หญิง)

1

นิคมแม่ลาว

234

282

259

511

2

สองแคว

157

240

229

469

3

น้ำลัด

232

290

300

590

4

ป่ารวก

185

225

244

469

5

ราษฎร์ดำรง

144

186

191

377

6

สันมะแฟน

473

675

669

1,344

7

ดงขนุน

302

384

401

785

8

ดอยพัฒนา

181

118

110

228

9

ป่ารวกใต้

265

321

365

686

10

ดงนคร

158

223

182

405

11

นิคมแม่ลาวเหนือ

230

329

280

609

รวมทั้งสิ้น

2,561

3,243

3,230

6,473

ข้อมูลอำเภอพาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย