อาณาเขตตำบล

อาณาเขตตำบลธารทอง

 

 ทิศเหนือ                              ติดต่อ                      เทศบาลตำบลดงมะดะ   อ.แม่ลาว     จ.เชียงราย
 ทิศใต้                                    ติดต่อ                     ต.ทรายขาว              อ.พาน         จ.เชียงราย

                 ทิศตะวันออก                      ติดต่อ                     ต.แม่อ้อ                  อ.พาน         จ.เชียงราย
                ทิศตะวันตก                         ติดต่อ                     ต.แม่สรวย               อ.แม่สรวย     จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย