ประวัติอบต.
ประวัติ อบต.ธารทอง

            ความเป็นมาของตำบลธารทอง เดิมตำบลธารทองเป็นหมู่บ้านขึ้นกับตำบลแม่คาวโตน ต่อมาแยกมาอยู่ในตำบลทรายขาว ต่อมา ปี พ.ศ.2520 จึงแยกจากตำบลทรายขาว ตั้งขึ้นเป็นตำบล ธารทอง โดยคำว่า
ธาร
  หมายถึง สายธารน้ำแม่ลาว  ทอง หมายถึง ทราย เพื่อให้การพัฒนาทั่วถึงและสะดวก โดยมีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน

หมู่ 1  บ้านนิคมแม่ลาว

หมู่ บ้านสองแคว

หมู่ บ้านน้ำลัด

หมู่ บ้านป่ารวก

หมู่ บ้านราษฎร์ดำรง

หมู่ บ้านสันมะแฟน

หมู่ 7 บ้านดงขนุน

           และต่อมา บ้านน้ำลัดขอแยก เป็น  หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 บ้านดอยพัฒนา บ้านป่ารวก หมู่ที่ 4 ขอแยก เป็นบ้านป่ารวกใต้ หมู่ที่ 9 บ้านดงขนุน ขอแยกเป็น บ้านดงนคร หมู่ที่ 10 และบ้านนิคมแม่ลาว หมู่ 1 ขอแยกเป็น บ้านนิคมแม่ลาวเหนือ หมู่ 11  จนปัจจุบัน มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านนิคมแม่ลาว

หมู่ 2 บ้านสองแคว

หทู่ 3 บ้านน้ำลัด

หมู่ 4 บ้านป่ารวก

หมู่ 5 บ้านราษฎร์ดำรง

หมู่ 6 บ้านสันมะแฟน

หมู่ 7 บ้านดงขนุน

หมู่ 8 บ้านดอยพัฒนา

หมู่ 9 บ้านป่ารวกใต้

หมู่ 10 บ้านดงนคร

หมู่ 11 บ้านนิคมแม่ลาวเหนือ

         ** ปี พ.ศ.2520 ได้จัดตั้งเป็น สภาตำบลธารทอง

         ** ปี พ.ศ. 2539 ได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง (เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2539)
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย