วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ธารทองน่าอยู่     ศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรม    การศึกษาก้าวไกล

พันธกิจในการพัฒนา

1.      ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมั่นคง

2.      ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

3.      การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน การแปรรูปสินค้าการเกษตร ตลอดจนถึงการตลาด    ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

4.      ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว

5.      ส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.      การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

7.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การร่วมตัดสินใจ ในการพัฒนาตำบล

8      ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข อนามัยชุมชน

9.      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10.  การแก้ไข/ป้องกัน ปัญหายาเสพติด

11.  ส่งเสริมสนับสนุน โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนในตำบล , การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน    ระดับครัวเรือน (จปฐ.), การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย